REGLEMENT

 

INTERN REGLEMENT CLUB WEDSTRIJDEN FORT2 VISSERS WOMMELGEM

1.Bij inschrijving melden welke discipline u wil vissen vaste of feeder
2.Er kan niet van discipline gewisseld worden tijdens de wedstrijd enkel bij open wedstrijden kan er gewisseld worden
3.Max aantal vissers per wedstrijd is bepaald op 40 man
4.Op voorhand inschrijven gewenst anders vol = vol
5.Feederen = minimum 15m vanuit eigen oever
6.Hengellengte vrij
7.Elastiek toegelaten
8.Voeder max 5l droog,1kg vere de vase of pieren
9.Respecteer de vis, onthaken in emmer,kop eerst in leefnet
10.20 kg per leefnet. Meer dan 20 kg = 20kg
11.Starten met 2 leefnetten niet verplicht maar aan te raden de vis te verdelen bij goede vangsten vis overzetten van het ene in het andere net is niet toegelaten
12.Leefnet min 2,5m verzwaard
13.Steur, snoek, snoekbaars niet in leefnet = 3kg, laten zien aan uw buur en terug zetten
14.4 middelste nrs wegen , wordt vermeld bij trekking van de plaatsen
15.25 onuitwisbare strafpunten voor diegene die aangeduid zijn om te wegen en het niet doen
16.Iedere vissers bied zijn leefnet aan in de weegzak
17.Ieder visser zet zijn vis na weging voorzichtig terug
18.Niet afgehaalde prijzen blijven beschikbaar tot volgende wedstrijd
19.Inleg 5€ tenzij anders vermeld op inschrijvingslijst
20.Andere vissers mogen niet gehinderd worden
21.Wees zacht voor vis en visser
22.Elk lid verbind zich ertoe het gemeentelijk visreglement na te leven

 

 

Club kampioenschap

1.Het clubkampioenschap wordt betwist over 15 wedstrijden waarvan de 10 beste per discipline tellen
2.Bij gelijke stand telt het totaal gewicht over die 10 beste wedstrijden
3.Er zal gevist worden in 2 discipline sectoren
4.1ste sector voor de vaste stok vissers
5.2de sector voor de feeder vissers
6.De inleg zal uitbetaald worden volgens aantal deelnemers per discipline
7.De dagprijs wordt verdeeld als volgt 1/3 voor de feeder en 1/3 voor de vaste samengebracht in 1 uitslag
8.Het hoogste gewicht wordt uitgeroepen als dagwinnaar gevolgd door het hoogste gewicht van de ander sector . Beide hebben 1 punt voor het clubkampioenschap
9.2de hoogste gewicht wordt 2de gevolgd door het 2de gewicht uit de andere sector ( discipline ) beide krijgen 2 punten verder gevolgd


Gemeentelijk reglement viswater Fort2 Wommelgem.

Fort 2 Wommelgem.
Viswater en visstekken

Fort 2 werd destijds opgericht als een van de bolwerken die binnen het verdedigingsstelsel rond Antwerpen thuishoorde.
Na de eerste wereldoorlog verloor het zijn functie als verdediginswerk,maarbleef in handen van het leger tot in 1975 als voertuigen depot.
In 1077 werd het Fort aangekocht door de gemeente Wommelgem.Het is nu een thuishaven van tientallen verenigingen en verschillende musea.
Er zijn ook mogelijkheden om te hengelen in dit prachtige groen en omwallingen van dit Fort.

Lengte 1630 meter
Breedte 30 tot 55 meter
Diepte tot 3,5 meter
Oevers, natuurlijke oevers
Stroming, geen stroming aanwezig.
Waterdoorzicht, licht troebel tot helder water, hier en daar plantengroei aanwezig.
Bodem, meestal modder.
Een mooi stukje natuur waar je kan hengelen met uitzicht op een historisch monument.

Visbestand en vangsten
Op dit water zijn de belangrijkste vissoorten blankvoorn,brasem en karper.
Voorts kan je er paling,rietvoorn,zeelt,snoek baars,steur enz. aan de haak slaan.
Mooi bestand van karper aanwezig met vissen tot 15 kg en meer zelfs,gemeld door lokale hengelaars.

Visvergunning.
U hebt een gemeentelijk vis vergunning nodig.
deze kan men kopen bij de financiele dienst in het  onthaal lokaal bestuur .
Gemeente Wommelgem, Handboogstraat 36  2160 Wommelgem email: info@wommelgem.be
Tel/ 03 355 12 50

ART.1.Met ingang van 01 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 worden de prijzen van de visverloven per kalenderjaar als volgt vasrgesteld.
25 euro per jaar voor het gebruik van 1 of 2 vislijnen voor de vissers welke niet in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven, 10 euro per jaar voor 1of 2 vislijnen voor de inwoners van Wommelgem.
Kinderen en gehandicapten genieten een verminderd tarief van 10 euro per jaar al wonen zij niet in de gemeente
Art.2.Bij competitiewedsrijden ingericht op het domein fort 2 en waarvoor voorafgaandelijk door het schepencollege toelating werd verleend, dienen de deelnemers een vergoeding va 1,25 euro per persoon per dag te betalen,voor zover zij geen houder zijn van hiervoor vermelde visverlof. De inrichters dienen voor de wedstrijd een volledige lijst met deelnemers voor te leggen op basis waarvan de heffing van de vergoedingen zal geschieden.
Art.3. De kwijting van de in artikel 1 vermelde vergoeding geschiedt door aflevering van een viskaart.Deze viskaart, welke strikt persoonlijk is,moet steeds in het bezit zijn van de visser en is tevens de toelating om te vissen op het water van Fort 2.

Reglement Fort 2.
Art.1. Vissen op openbare vijvers is enkel toegelaten als men in het bezit is van een door het gemeente bestuur afgeleverde vis vergunning. Deze vis vergunning is strikt persoonlijk en dient onmiddelijk,samen met de identiteitskaart,op eenvoudig verzoek getoond worden.In geval van ernstige of herhaalde inbreuken op dit reglement kan de vis vergunning tijdelijk of definitief ingetrokken worden, zonder recht op schadevergoeding,bij besluit van het college van burgemeester en schepenen.
Art.2. Vissen is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang. Nachtvisserij is verboden. Afwijkingen hierop zijn mogelijk mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
Art.3. Vissen is enkel toegestaan van op de daartoe door de gemeente aangelegde en aangeduide visplaatsen.Elke visplaats behoort hem toe, die ze het eerst bezit. Elke visser zal zich zo opstellen, dat hij zijn buren niet hinderd. De vissers mogen zich onder geen beding te water begeven. Onder het ijs of bij zeer lage waterstand mag er niet gevist worden.
Art.4. Enkel vissen met de hengel is toegestaan. Elke vergunninghouder mag maximaal 2 hengels gebruiken, uitgezonderd bij de vangst van roofvis. Roofvis mag slechts met 1 hengel bevist worden en dit enkel in de periode van 1 september tot en met 31 december.
Art.5. Het is verboden om vis mee te nemen.
Elke gevangen vis moet onmiddelijk en voorzichtig terug worden vrijgelaten.Het is verboden vissen te onthaken zonder gebruik te maken van een speciaal daarvoor ontworpen onthakingsinstrument om overdreven verwonding van de vissen te vermijden.Het gebruik van een leefnet of ander middel om vis te bewaren is verboden.
Het schepnet mag alleen gebruikt worden om met de hengel gevangen vis uit het water te nemen.
Art.6. Viswedstrijden zijn enkel toegelaten mits voorafgaande toestemming van college van burgemeester en schepenen.

Art.7. Club leden van de Fort2 vissers moeten ook een gemeentelijk visvergunning bezitten , om te vissen op het Fort 2.